ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ COMBOTECH O.E.

Η εταιρεία COMBOTECH O.E. αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη της για την παροχή ενός Υγιεινού και Ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, προμηθευτές και επισκέπτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της

Η COMBOTECH OE αναγνωρίζει την ανάγκη να επικεντρωθεί στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος OHSAS 18001 καθώς και της επίδοσής του. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στον χώρο της εργασίας με την ενεργή προώθηση της στο σύνολο της επιχείρησης μέσω της παροχής πληροφοριών, κατάρτισης, εκπαίδευσης και εποπτείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση που εξασφαλίζει μια συστηματική προσέγγιση στον εντοπισμό των κινδύνων και την κατανομή των οικονομικών και φυσικών πόρων για τον έλεγχο τους.

Προκειμένου να εκπληρώσει αυτές τις ευθύνες, η COMBOTECH OE αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

 • Διατηρεί έναν υγιεινό και ασφαλή χώρο εργασίας με ασφαλή πρόσβαση και έξοδο
 • Παρέχει κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις.
 • Εξασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου διεξάγονται συνεχώς με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου.
 • Παρέχει επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες, κατάρτιση και επίβλεψη στους εργαζομένους ώστε να αποφεύγουν τους κινδύνους και να συμβάλλουν θετικά στην υγεία και την ασφάλεια
 • Συμβουλεύει τους υπαλλήλους σε θέματα που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας
 • Εξασφαλίζει την πρόσβαση του προσωπικού στις κατάλληλες συμβουλές για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Παρέχει χώρο, εξοπλισμό και συστήματα εργασίας που είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία
 • Διασφαλίζει την πρόσβαση για τη χρήση, το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά αντικειμένων και ουσιών ·
 • Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθεσίες, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής ασφαλείας και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με την εθνική αλλά και διεθνή νομοθεσία
 • Οργανώνει αποτελεσματικό σχεδιασμό ελέγχου, παρακολούθησης και αναθεώρησης των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων και
 • Δεσμεύεται για την αναφορά των επιδόσεων του συστήματος στην ετήσια ανασκόπησή του

 

Ο υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την Υγεία και την Ασφάλεια συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης, ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια. Στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης απαιτείται η συνεργασία και υποστήριξη όλων των διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων, συνεργατών, εργολάβων και επισκεπτών κατά την εφαρμογή του. Ο Υπεύθυνος Υ.Α.Ε. θα διασφαλίσει ότι η Πολιτική είναι ενεργή, επανεξετάζεται περιοδικά, τουλάχιστον ανά διετία, προκειμένου να παραμένει σχετική και κατάλληλη για την επιχείρηση

Η Πολιτική αυτή θα κοινοποιείται σε όλα τα άτομα που εργάζονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και δύναται να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν σχετικού αιτήματος.